วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบบริการสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เพื่อคนศรีเชียงใหม่สุขภาพดี ภายในปี 2561”

Power by joomla & Design by :: mojikay@gmail.com