ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลประชากร

ประชากร  30,410  คน

ชาย  15,004  คน

หญิง  15,406  คน

จำนวนหลังคาเรือน  7,509  หลัง

ที่มา : การสำรวจประชากรกลางปี กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

Power by joomla & Design by :: mojikay@gmail.com